ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
G.A. Maas Leder B.V.

1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt de gebruiker daarvan, G.A. Maas Leder B.V., verder aangeduid als “Maas”.
1.2. In deze algemene voorwaarden zal elke wederpartij van Maas worden aangeduid als “koper”. Deze aan-duiding geldt ook voor wederpartijen met een andere hoedanigheid dan koper.
1.3. De term “overeenkomst” omvat in deze algemene voorwaarden elke overeenkomst tussen Maas en koper.
1.4. Alle vermogensrechtelijke zaken die onderwerp zijn van een door Maas uit te voeren overeenkomst, worden aangeduid als “het gekochte” of “de gekochte zaken”. Deze aanduiding geldt ook indien niet (louter) sprake is van een koopovereenkomst.

2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en maken deel uit van alle overeenkomsten van verkoop en levering van leder en andere artikelen (o.a. rubber, kunststoffen, fournituren, gereedschappen en machines).
2.2. Afwijkingen dienen schriftelijk overeengekomen te worden.
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn evenzeer van toepassing op overeenkomsten voor zover voor de uitvoering van die overeenkomst(en) derden dienen te worden betrokken.
2.4. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper waarnaar wordt verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij die toepasselijkheid expliciet schriftelijk wordt aanvaard.
2.5. In het geval van herhaalde danwel meerdere bestellingen van koper in (als zodanig te beschouwen) af-zonderlijke (koop-)overeenkomsten, worden deze algemene voorwaarden geacht telkens van toepassing te zijn.
2.6. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Maas en koper zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij worden zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.
2.7. Voor zover Maas optreedt als (Nederlands) agent van een (buitenlandse) fabrikant of andere verkoper, zal geen rechtstreekse overeenkomst tussen Maas en koper ontstaan, maar een overeenkomst tussen koper en de bewuste (buitenlandse) fabrikant / verkoper.
2.8. Koper wordt ten alle tijde geacht te weten welke bewerking nodig is voor de fabricage van de door hem gekochte zaken. Eventuele onbekendheid terzake bij koper kan nooit tot reclame of aansprakelijkheid van Maas leiden.

3. Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
3.2. Een zogenaamde “vaste offerte” loopt niet langer dan een week na afgifte.
3.3. De prijzen in aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.
3.4. De aanbieding is gebaseerd op de daartoe door koper verstrekte informatie. Maas mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan en koper staat voor de juistheid en volledigheid van die informatie in.
3.5. Indien een aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van een aanbieding, is Maas daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig die afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Maas anders aangeeft.
3.6. Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Maas niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Orderbevestigingen
4.1. De koper wordt geacht met de inhoud van de bevestiging of factuur akkoord te gaan, tenzij koper binnen een week na de dag van verzending van de bevestiging of factuur schriftelijk heeft geprotesteerd, per mailbericht of aangetekend schrijven aan Maas.

5. Levering
5.1. Maas levert de gekochte zaken aan koper “af fabriek” of, voor zover van toepassing, af eigen magazijn, danwel af de locatie die nader met koper wordt vastgelegd.
5.2. Koper realiseert zich dat “af fabriek” altijd betrekking heeft op een andere locatie, in binnen- of buitenland, dan het vestigingsadres van Maas.
5.3. Levering af magazijn Maas geschiedt niet franco, tenzij anders overeengekomen.
5.4. Het transport van gekochte zaken geschiedt voor risico van de koper.
5.5. Een eventuele retourzending moet in originele staat en verpakking aan Maas aangeleverd worden. Een retourzending zonder geldige reden komt voor rekening van de koper. Een eventuele retourzending moet altijd worden voorafgegaan door overleg daartoe met Maas.
5.6. Vrachtkosten op zichtzendingen zijn voor rekening van Maas, tenzij de koper de zichtzending(en) behoudt.
5.7. Indien de gekochte zaken niet verzonden kunnen worden tengevolge van omstandigheden waarvoor Maas niet aansprakelijk is, is door Maas aan de leveringstermijn voldaan door de zaken ter beschikking van koper te houden, zulks voor de maximale termijn van één maand. Na afloop van die termijn vervalt het recht van koper op die zaken, onverlet zijn verplichtingen terzake.
5.8. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.9. In geval van niet tijdige levering dient Maas in gebreke te worden gesteld door koper alvorens in verzuim te kunnen geraken.
5.10. De gekochte zaken uit hoofde van leveringscontracten met meer dan een eenmalige levering, moeten binnen de daarbij bepaalde termijn, doch in elk geval binnen één maand na elke levering, geheel afgenomen zijn. Bij gebreke daarvan worden de zaken door Maas aan de koper gefactureerd en voor rekening van de koper opgeslagen. Na afloop van de termijn van één maand vervalt het recht van koper op die zaken, onverlet zijn verplichtingen terzake.
5.11. Zichtzendingen die door koper niet binnen 8 dagen na toezending door Maas zijn geretourneerd, worden door Maas aan de koper gefactureerd als zijnde door koper gekocht.
5.12. Koper verplicht zich tot keuring van de gekochte zaken direct na levering. Eventuele reclames als gevolg van ondeugdelijkheid van gekochte zaken zoals die bij die keuring zijn gebleken, vinden vervolgens plaats volgens artikel 6 (Reclames, maten).

6. Reclames, maten
6.1. Alle offertes, orderbevestigingen en facturen vermelden kilogrammen of vierkante meters, of gegevens per stuk.
6.2. Behoudens het bewijs van het tegendeel door de koper, gelden de op de factuur vermelde maten en ge-wichten als de werkelijk geleverde.
6.3. Reclames moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de gekochte zaken schriftelijk bij Maas worden ingediend.
6.4. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Maas in staat is adequaat te reageren.
6.5. Indien de koper niet binnen de genoemde termijn van 8 dagen heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken.
6.6. Geen recht op reclame geeft:
a. bij verkoop op gewicht: een gewichtsverschil van ten hoogste 1/2%;
b. bij verkoop op maat: een maatverschil van ten hoogste 3% op de gehele partij.
6.7. Indien “een zekere hoeveelheid” is verkocht, mag ten hoogste 10% meer of minder worden geleverd. Wanneer Maas minder dan 90% levert, is Maas verplicht, naar keus van Maas, hetzij tot nalevering, hetzij tot betaling van de vervangingswaarde op grondslag van de marktwaarde op de dag van levering.
6.8. Ingeval van meningsverschil omtrent de maten, is de uitkomst van de meting door het door Maas te kiezen internationaal gecertificeerd lederinstituut voor partijen bindend. De kosten van de meting of weging zijn voor rekening van de partij die in het ongelijk gesteld is.
6.9. Indien een klacht gegrond is, is Maas bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product opnieuw te leveren, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.

7. Kortingen
7.1. De volgende kortingen worden van het factuurbedrag verleend, tenzij anders door Maas op de factuur is vermeld:
a. bij betaling uiterlijk 10 dagen na factuurdatum: 3%;
b. bij betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum: 2%.
7.2. Indien een betaling later dan uiterlijk 30 dagen na faktuurdatum geschiedt, vervalt elke korting.
7.3. Een betalingstermijn langer dan 60 dagen na factuurdatum wordt niet toegestaan.
7.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Maas op de koper onmiddellijk opeisbaar.
7.5. Maas is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd om verdere leveringen aan koper stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met Maas gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Maas is in dat geval tevens gerechtigd om volgende bestellingen uitsluitend onder rembours te verzenden.

8. Betaling
8.1. Indien de koper één maand (een gedeelte van een halve maand wordt als een halve maand beschouwd) na factuurdatum nog niet betaald heeft, is koper nadien over elke periode van een halve maand (een gedeelte van een halve maand wordt als een halve maand beschouwd) 1/2% rente verschuldigd, onver-minderd de verplichting tot betaling.
8.2. Alle kosten van buitengerechtelijke incasso, vastgesteld overeenkomstig het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, komen voor rekening van de koper.
8.3. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare fakturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere faktuur.

9. Tekortkoming en verzuim van de koper
9.1. Maas is bevoegd om, zonder dat de koper daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling alle overeenkomsten met de koper geheel of ten dele te ontbinden indien de koper op enigerlei wijze niet voldoet aan zijn uit een van die overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen jegens Maas.
9.2. Maas behoudt zich het recht voor om gedurende de loop van de overeenkomst bij gegronde vrees voor wanbetaling van de koper, bij aangetekend schrijven alvorens te leveren, zekerheid voor de tijdige betaling van de zaken te verlangen.

10. Zekerheden
10.1. Alle geleverde zaken blijven het eigendom van Maas tot de koopprijs volledig is betaald. Voordien is de koper niet gerechtigd de zaken aan derden in pand te geven of als zekerheid aan derden te verstrekken.
10.2. Voor het geval dat Maas haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Maas, of aan de door Maas aan te wijzen derde(n), om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Maas zich bevinden, en die zaken mee terug te nemen.
10.3. De koper verleent, voor het geval de zaken niet bij aflevering betaald worden, reeds nu aan Maas onher-roepelijk volmacht tot het vestigen van een pandrecht op die zaken. Maas zal aan koper op diens verzoek mededelen voor welke vorderingen het verpande tot zekerheid strekt.
10.4. Voor het geval de koper de zaken reeds heeft verkocht en geleverd aan een derde, terwijl die nog niet betaald zijn aan Maas, geeft koper aan Maas deze onherroepelijk volmacht en de noodzakelijke informatie tot het vestigen van een pandrecht op zijn vordering van koper op die derde. Bij gebreke van voldoening aan die verplichting is de koper aan Maas een boete verschuldigd ter grootte van het betreffende factuurbedrag.

11. Aansprakelijkheid
11.1. Elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik of de verwerking door koper van de door Maas geleverde zaken wordt uitgesloten.
11.2. Indien Maas aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.3. De aansprakelijkheid van Maas voor schade van de koper welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag dat door Maas aan de koper in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
11.4. De eventueel (desondanks) door Maas aan de koper verschuldigde schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Maas in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van EURO 10.000,00 voorzover bedoelde verzekering in voorkomend geval geen dekking zou verlenen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Maas.
11.5. Onder “Maas” zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers, alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
11.6. Maas is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de koper niet heeft voldaan aan zijn uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende informatieverplichting.
11.7. Maas is voorts niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van of door koper bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden.
11.8. Maas is steeds bevoegd de schade van koper zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe koper alle medewerking zal verlenen.
11.9. Koper is verplicht zijn schade zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.
11.10. Maas is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Maas.

12. Overmacht
12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
12.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Maas geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Maas niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Maas worden daaronder begrepen.
12.3. In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
12.4. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft koper het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan Maas te worden betaald met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

13. Opschorting en ontbinding
13.1. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens Maas voldoet, indien koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van koper wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van koper wordt gelegd, dan wel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft Maas het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens koper op te schorten dan wel de overeenkomst met koper zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Maas, waaronder die tot schadevergoeding.

14. Vrijwaringen
14.1. De koper vrijwaart Maas voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de door Maas uitgevoerde overeenkomst indien en voor zover Maas daarvoor krachtens deze algemene voorwaarden niet jegens de koper aansprakelijk is.

15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1. De rechter in de vestigingsplaats van Maas is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
15.2. Alle rechtsverhoudingen tussen Maas en de koper worden beheerst door het Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

16. Vindplaats
16.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg.
16.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.